BAĞIMSIZ TARIM ORMAN VE ÇEVRE SENDİKASI

(BATOÇ-SEN)

TÜZÜĞÜ

Madde 1 – Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi :

Sendikanın adı: Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası’dır.

Kısa Adı: BATOÇ-SEN’dir.

Sendikanın Merkezi: ANKARA’dır.

Sendikanın Adresi: İzmir 2 Cadde Turtes İş Hanı No:34 Kat: 4 KIZILAY/ANKARA dır.

            Merkezin başka bir ile nakline genel kurul, il içinde adres değişikliğine genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.

Madde 2 – Sendikanın Faaliyet Göstereceği Hizmet Kolu:

            Sendika, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 5’inci maddesinin 9 numaralı bendinde belirtilen “Tarım ve Ormancılık Hizmetleri” hizmet kolunda faaliyet gösteren genel ve katma bütçeli kurumlar ile bunlara bağlı kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan teşekkül ile bunlara bağlı kuruluşlarda görev yapan memur, sözleşmeli personel ve diğer kamu görevlilerinin çalıştığı kurum ve kuruluşlar ile bunların eklentisi olan işyerlerinin tümünü kapsar

Madde 3 – Tanımlar:

            Tüzüğün uygulanmasında;

 • Kamu Görevlisi :  :  Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya pozisyonunda çalışan kamu görevlilerini,
 • Sendika: BATOÇ-SEN  Genel Merkezini,
 • Konfederasyon: Sendikanın üye olduğu üst kuruluşu,
 • Şube: Yasanın öngördüğü üye sayısını tamamlamış ve BATOÇ-SEN Genel Merkezinden yetki alarak kurulan, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösteren kuruluşu,
 • İşyeri Sendika Temsilcisi : 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri gereğince işyerinde en çok üye kaydeden sendika tarafından  seçilecek temsilciyi.
 • Sendika İşyeri Temsilcisi: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri gereğince işyerinde en çok üye kaydeden sendika dışında kalan sendikalarca işyerinde görevli BATOÇ-SEN üyeleri arasından seçilecek temsilciyi.
 • Sendika İl Temsilcisi : 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri gereğince İl bazında sendikal faaliyetleri yürüten  Görev ve Yetkileri Sendika Yönetim Kurulunca belirlenen   temsilciyi,
 • Sendika İlçe Temsilcisi: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri gereğinceilçe bazında sendikal faaliyetleri yürüten, görev ve yetkileri Sendika Yönetim Kurulunca belirlenen temsilciyi.
 • Personel: Sendika hizmetlerinde istihdam edilen her düzeydeki görevliyi,
 • Toplu Sözleşme: 4688 sayılı Kamu Görevlileri   Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda belirtilen esaslar çerçevesinde Kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik artırıcı diğer yardımlara ilişkin olarak yetkili kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları ile Kamu İşveren Kurulu arasında yapılan görüşmeyi,
 • İşyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,
 • Kurum: Kuruluş kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,
 • Kamu İşvereni : Kamu görevlilerinin çalıştığı tüzel kişiliği olan ya da olmayan kamu kurum ve kuruluşlarını,
 • Kamu İşveren Vekili: Kamu kurum ve kuruluşlarını temsile ve bütününü sevk ve idareye yetkili olanlar ile bunların yardımcılarını,
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu: Toplu Sözleşmeler sırasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için oluşturulan kurulu,
 • Toplantı Tutanağı : Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı ve uzlaşamadığı konuların yer aldığı tutanağı ifade eder.

Madde 4 – Sendikanın Amacı:

            Sendika; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısını ve Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen cumhuriyetin temel niteliklerini korumayı, toplumun milli ve manevi değerlerine bağlı ve saygılı olmayı temel ilke sayar. Demokratik sendikacılık ilkelerinden taviz vermeden üyelerinin ortak hak ve çıkarlarını, sosyal barışı ve çalışma barışını korumayı ve geliştirmeyi; ayrıca, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulması amacını taşır.

            Bu amaç doğrultusunda;

 • Üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumaya ve geliştirmeye çalışır.
 • Kamu görevlilerinin grev, siyaset ve yönetime katılma hakkını elde etmelerine yönelik Anayasa’nın 51, 53, 54, 68 ve 128 inci maddelerinin değiştirilmesi için kamuoyu oluşturur ve T.B.M.M.  nezdinde girişimlerde bulunur.
 • Üyelerine yaptıkları hizmete uygun aile sorumluluklarını yerine getirecek, insanlık haysiyetine yakışır bir ücret, daha iyi çalışma şartları ve daha yüksek mesleki saygınlık kazandırmaya çalışır.
 • Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyucu tedbirleri alır ve gelişimini sağlayacak çalışmaları yapar.
 • Üyelerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlikten doğan haklarını geliştirmek ve korumak için çalışır.
 • Üyelerinin mesleklerinde ilerlemesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik konularla ilgili eğitim çalışmalarına önem verir.
 • Üyelerinin objektif ve liyakat esaslarına dayalı bir şekilde atanma, yer değiştirme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmeleri için çalışır.
 • Milli geliri arttırmak ve milli gelirden üyelerine düşen payı almak için çaba sarf eder.
 • Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapar.
 • Üyelerini ve mirasçılarını idare ve adli merciler nezdinde temsil eder, dava açar, açılan davalara taraf olur, üyelerine hukuki desteği yaygınlaştırmak amacıyla ihtiyaç duyulan illerde hukuk danışmanlık büroları açar.
 • Sendika, demokratik ve katılımcı bir anlayış içerisinde evrensel değerleri gözetir, üyelerinin insan hakları, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve benzeri sorunlarının aşılması için çalışmalar yapar.
 •  Evrensel İnsan Hakları belgesine dayanan uluslar arası hukuk ve sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi,
 • Uluslararası düzeyde emeğin birlik ve dayanışmasını sağlamak için çaba göstermeyi, sendikanın amaçları doğrultusunda uluslararası emek örgütleriyle ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi,
 • Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla hizmet kolu içinde sendikal örgütlenme bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar.

Madde 5 –  Sendikanın Yetki ve Faaliyetleri :

            Sendika, kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

 • Üyeleri adına üyesi bulunduğu konfederasyonla birlikte toplu sözleşmelere katılır. Toplu sözleşmeleri sonuçlandırmaya taraf olur, toplantı tutanağı imzalar.
 • Toplu Sözleşme uyuşmazlıklarında üst kuruluşu konfederasyon ile birlikte Hakem Heyetine, ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.
 • Üyelerinin hak, ödev ve çalışma koşulları ile iş güvenliği ve sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında ilgili makamlara görüş bildirir, bu amaçla panel ve etkinlikler düzenler, toplu sözleşme sonucu uzlaşılan konuların uygulanmasını izler, üyesi bulunduğu konfederasyonla birlikte yüksek ve kurum idari kurulları ile kamu işvereni ve Kamu Görevlileri Hakem Heyetine temsilci gönderir.
 • Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci gönderir.
 • Verimlilik araştırmaları yapar, önerilerde bulunur, kamu işveren makamları ile ortak çalışmalar yapar.
 • Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer, toplantı ve bilimsel çalışmalar yapar veya yaptırır.
 • Üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, hak ve çıkarlarını ilgilendiren konular ile personel hukukunun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapar ve bu çalışmaları ilgili makamlara sunar.
 • Üyelerinin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve çıkarlarının izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması halinde üyelerini veya mirasçılarını her düzeydeki yargı ve yönetim organları önünde temsil eder veya ettirir. Dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur. Bu amaçla ihtiyaç duyulan illerde hukuk danışmanlık büroları açar.
 • Üyelerin ve ailelerinin yararlanması için amatör sportif etkinlikler yapabilir. Eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, kitaplık, kreş ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurabilir, kurulu tesisleri devralabilir yada kiralayabilir, gerektiğinde bu tesisleri yönetebilir. Herhangi bir bağışta bulunmamak şartıyla, üyeleri için kooperatiflerin kurulmasına yardım edebilir ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak üzere bu kooperatiflere kredi verebilir.
 • Tabi afetlerde, üyelik şartı aramaksızın afete uğrayan bölgelere kanunun öngördüğü sınırlar içinde nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak üzere ayni ve nakdi yardım yapabilir.
 • Uluslararası kuruluşlara üye olur. Üyelikten ayrılır. Üyesi bulunduğu kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci gönderir. Karşılıklı ziyaretlerle işbirliğini güçlendirir.
 • Hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerinin örgütlü gücünü arttırmak için üyelik çalışmaları yapar.
 • Tüzel kişi olarak genel hükümlere sahip olduğu yetkileri kullanır.
 • Kanunun öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.

Madde 6 – Sendika Üyeliğinin Kazanılması:

            Tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya pozisyonunda çalışan, kamu görevlileri sendikaya üye olabilirler.

Üye olmak isteyen kamu görevlisi, 3 (Üç) suret olarak doldurup imzaladığı üye başvuru belgesi ile sendika merkezine veya sendika şubesine başvurur. Üyelik sendika yönetim kurulunun kabul kararı ile kazanılır. Üyelik başvuruları en geç otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.

            Sendika, üyeliği kabul edilen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir. Bir örneği sendika merkezinde kalır. Bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere kamu işverenine, gönderir.

            Üyeliği kabul edilen kamu görevlisi, sendika tüzüğü ile yönetmeliklere uygun harekette bulunmayı ve üyelik aidatını ödemeyi kabul etmiş sayılır.

Madde 7 – Üyelikten Çekilme:

            Her üye, yasanın öngördüğü çekilme belgesini doldurmak suretiyle üyelikten çekilebilir.

            Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından 3 (Üç) nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kuruma verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır.               Çekilme, Kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak bir ay sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

Madde 8 – Üyelikten Çıkarılma:

Üyelikten çıkarılmada şu hususlar dikkate alınır.

 • Sendikanın tüzük hükümlerine, genel kurul  ve yönetim kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine uymamak,
 • Üyeliğe engel bir göreve yada statüye geçtiği halde üyelikten çekilmemek,
 • Sendikanın amacıyla bağdaşmayan eylem ve etkinliklerde bulunmak,
 • Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı bozucu söz veya beyanlarda bulunmak,
 • Mazeretsiz üst üste üç ay süre ile üyelik aidatını ödememek,
 • Sendikanın parasını ve malını zimmetine geçirmek veya sendikayı maddi zarara uğratmak,

Üyelerin, sendika üyeliğinden çıkarılmasına sendika genel kurulu karar verir.

Üyelikten çıkarılma kararı, çıkarılana, ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarılma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren onbeşgün içerisinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme altmış gün içinde kesin kararını verir. Üyelikten çıkarılma kararı mahkemece sonuçlanıncaya kadar devam eder.

Madde 9 – Üyeliğin Sona Ermesi:

            Çekilme, göreve son verilmesi veya diğer nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar, haklı bir sebep olmaksızın üst üste üç ay süreyle üyelik aidatı ödemeyenler, farklı bir hizmet koluna giren kurumlara atananlar ile 4688 sayılı yasanın 15’inci madde kapsamındaki bir göreve atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri ile varsa sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri de sona erer.Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atanan üyelerin üyelikleri, varsa sendika şubesi, sendika organlarındaki görevleri sona erer. Emekliye ayrılanların sendika şubesi veya sendika organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder. Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların sendikadaki görevi son bulur. Açığa alma, resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki üyeliği ve görevi devam eder.

Madde 10 – Üyeliğin Askıya Alınması ve Devamı:

            Aşağıda belirtilen gerekçeler nedeniyle üyeliğinin askıya alınması halinde üyelikten dolayı kazanılan haklar, askı süresince kullanılamaz. Askı süresi sonunda yeniden üyelik müracaatı gerekmez, ilk üyelik formu geçerlidir. Üyeliğe mani hallerin kalkması durumunda üyelikten doğan haklar kazanılmış sayılır.

 • Sendika ve şubelerde yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev alan sendika üyelerinin bu görevlerinin sona ermesinden sonra yeniden göreve getirilmeleri halinde üyelik aidatı ödemek kaydıyla sendikaya üyelikleri devam eder.
 • Askere alınan üyenin üyeliği, askerlik hizmeti sona erinceye kadar askıda kalır.  
 • Sendika üyesinin geçici olarak kamu görevinden mahrum bırakılması  halinde üyeliği askıya alınır.
 • Sendika üyesinin hizmet kolu içinde kalmak kaydıyla başka bir kuruma atanması halinde üyeliği devam eder.
 • Kurumundan aylıksız izin alanların sendika üyeliği, üyelik aidatını düzenli ödemesi halinde geçerlidir, aksi takdirde üyeliği askıya alınır. Aylıksız izin bitiminde üyeliği devam eder.
 • Sendika üyesi iken, 4688 sayılı kanunun 15’inci madde kapsamındaki bir görev veya pozisyona görevlendirilenlerin üyelikleri, bu göreve asaleten atamaları yapılıncaya kadar askıya alınır.

Madde 11 – Sendikaların Üst Kuruluş Üyeliği, Birleşme, Ayrılma ve Çıkarılma Halleri:

 • Sendikalar bir üst kuruluşa üye olabilirler. Birden çok üst kuruluşa üye olunması halinde sonraki üyelikler geçersizdir.
 • Sendikaların üst kuruluşa üye olabilmesi için Genel Kurulda hazır bulunan delege sayısının salt çoğunluğu ile karar alınması şarttır. Hazır bulunan delege sayısının salt çoğunluğunun kararı olmadan Üst Kuruluşa üye olunamaz.
 • Bir üst kuruluştan çekilmede de (b) fıkrasındaki hüküm uygulanır.
 • Sendikanın bir başka sendikaya katılması yada birleşmesi halinde sendikanın bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri katıldığı sendikaya kendiliğinden geçer. Bir başka sendikanın sendikaya katılması yada birleşmesi halinde bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri kendiliğinden geçer. Bu madde hükümleri gereğince katılan veya birleşen sendikanın üyeleri ayrıca bir işleme tabi tutulmaksızın yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer. Katılma ve birleşme ile ilgili usul ve işlemler konusunda 4688 sayılı kanunun 36’ncı madde hükümleri uygulanır.

Madde 12 – Uluslararası Kuruluş Üyeliği:

            Sendika, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir.

            Sendika amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olduğunu veya üyelikten çekildiğini 15 (onbeş) gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir.

            Sendika, önceden izin almaksızın, serbestçe, yabancı ülkelerdeki amaçlarına uyan uluslararası kuruluşların üye veya temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir veya yabancı ülkelerdeki toplantı ve etkinliklere üye veya temsilcilerini gönderebilir.

Madde 13 – Sendikanın Zorunlu Organları:

Tüzel kişilik genel merkeze ait olup, şubeler genel merkez adına; şubelere bağlı birimler şubeler adına görev yapar ve onun verdiği yetkiyi kullanır.

            Sendikanın zorunlu organları şunlardır.                         

 • Sendika genel kurulu
 • Sendika yönetim kurulu
 • Sendika denetleme kurulu
 • Sendika disiplin kurulu

  Sendika Genel Kurullarının görev, yetki ve sorumluluklarını devretmemek kaydıyla başka organlarda kurabilir.

İstişare Organları:       

            Sendika Yönetim kurulunca görev ve yetkileri belirlenecek diğer organlardan ibarettir. Ancak İstişare Organlarına  Genel Kurullar gibi yetki verilmez.

a) Danışma Kurulu

b)Temsilciler Meclisi

c) Şube Danışma Kurulu

 • Danışma Kurulu: Sendikanın kuruluşundan itibaren yönetim kurulu üyeliğinde bulunup bilahare bu görevinden ayrılmış bulunan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunun uygun göreceği sendika üyelerinden oluşur. Danışma Kurulu’nun çalışma esasları çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.
 • Temsilciler meclisi: Sendikanın yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve il temsilcileri ile danışma kurulu üyelerinden oluşur. Yılda en az bir defa  toplanır. Sendikal çalışmaların genel bir değerlendirmesini yapar. Temsilcilermeclisinin çalışma esasları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.
 • Şube Danışma Kurulu: Şubenin kuruluşundan itibaren Şube zorunlu organlarında görev yapmış ve bilahare bu görevinden ayrılmış bulunanlar ile yönetim kurulunun uygun göreceği sendika üyelerinden oluşur.

Madde 14 – Sendika Genel Kurulunun Oluşması:

            Sendika genel kurulu sendikanın en yetkili organıdır. Sendika ve sendika şubesi genel kurulları üyeler ve delegelerden oluşur. Sendika genel kurulu, bin üyeye kadar üyelerin katılımıyla yapılabilir.

Sendikanın üye sayısı bini geçmesi halinde, genel kurul, sendikanın üyesi bulunduğu sendika şubelerinden, şube bulunmayan illerde ise sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinden bu maddesinde belirtilen delege seçim yönetmeliği esaslarına göre seçilecek 200 (İkiyüz) delege ile sendika yönetim kurulu ve sendika denetim kurulu asil üyelerinden oluşur. Delege seçimine ilişkin usül ve esaslar sendika yönetim kurulunca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

               Temsilcilikler sendika genel kurulunda temsil edilemezler.

            Sendika şubesinin kurulması halinde, 200 (ikiyüz) üst kurul delegesi şubelerdeki üye sayılarına göre belirlenir. Şube genel kurulundan bir ay önce her şubenin seçeceği delege sayısı şube başkanlıklarına genel merkez tarafından bildirilir. Üst kurul delegeleri şube genel kurullarında seçilir. 

Sendika yönetim kurulu 200 (İkiyüz) delegenin illere görev dağılımını şu esaslara göre yapar.

 1. Öncelikle sendikanın üyesi bulunduğu her il için bir delege tahsis edilir.
 2. Sendika yönetim kurulunca alınan genel kurul karar tarihini müteakip yapılacak üye kayıtları delege seçimlerinde dikkate alınmaz. Genel Kurul başlamadan önce, her ilin üye sayısı ayrı ayrı belirlenir. Sendika üye sayısı (a) fıkrasına göre her ilde bir delege tahsis edildikten sonra kalan delegeler üye sayısına bölünerek her ilde kaç delege seçileceği belirlenir.

Sendika genel kuruluna katılacak delege, Delege Seçim Yönetmeliği esaslarına göre seçilir. Yedek delege seçilemez. İl temsilcileri, seçilen delegeleri adı-soyadı, baba adı, doğum yeri, tarihi ve bir adet fotoğrafı ile kurumunu belirten bir liste ekinde en geç iki gün içerisinde sendika genel merkezine gönderir. Bir nüshası da il temsilciliğindeki dosyasında saklanır.

Şube genel kurulunda seçilen delegelerin adı-soyadı, TC Kimlik No, baba adı, doğum yeri, tarihi ve bir adet fotoğrafı ile kurumunu belirten bir liste ekinde en geç beş gün içerisinde sendika genel merkezine gönderir. Bir nüshası da şube başkanlığı dosyasında saklanır.

Genel Kurul delegelerinde ölüm, istifa ve hizmet kolu değiştirme gibi diğer nedenlerle azalma olması halinde yerine her hangi bir seçim ve atama yapılamaz. Genel Kurul, Genel Kurula seçilen delegelerle yapılmak zorundadır.           

Sendika delegelerinin sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer. 

Madde 15 – Genel Kurulun Toplanması ve Karar Yeter Sayısı:

            Sendika genel kurulu dört yılda bir sendika genel merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

            Genel kurula çağrı sendika yönetim kurulunca yapılır.

            Sendika yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati ve gündemi birinci çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı yer, gün ve saati belirtilen duyuru genel kurul için belirlenen tarihten en az onbeş gün önce İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu, gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi genel kurula katılacaklara yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, mülki amirliğe, seçim kurulu başkanlığına ve yasanın öngördüğü diğer mercilere yazı ile bildirilir.

Sendika genel kurulu, delege sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa tutanak tutulur. Tutanak, mülki amire ve seçim kuruluna gönderilir. İkinci toplantı en çok 15 (onbeş) gün içerisinde ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Yer değişikliği olması halinde değişiklik, delegelere, mülki amirliğe ve seçim kuruluna bildirilir.

Genel kurulda karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılanların salt çoğunluğu karar yeter sayısı olarak kabul edilir. Ancak  bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Genel kurulda, delege olmayanlar karar yeter sayısında nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.

İki genel kurul toplantısındaki döneme ait faaliyet, hesap ve denetleme raporu ile denetim kurulu raporu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan denetçi raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden 15 (onbeş) gün önce gönderilir.

Her delegenin bir oy hakkı vardır. Genel kurulda oy kullanacak ve önerge verecek delegelerin hazır bulunması şarttır. Genel kurulda delege olmayanlar nisapta nazara alınmazlar, oy kullanamazlar. Vekaleten oy kullanılmaz.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi genel kurula katılan delegelerin 1/10’unun yazılı teklifi üzerine gerçekleşir ve genel kurul gündemine alınır.

Genel kurul öncesinde, yönetim kurulu üyelerinden biri yoklama yapar. Yeterli çoğunluğun mevcudiyeti halinde, genel kurulu sendika başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden birisi açar. Genel kurulu yönetmek üzere, bir başkan, iki başkan vekili ve yeterince katip üye seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır. Delegelerin  1/5’inin yazılı isteği üzerine gizli oy açık tasnif esasına göre de yapılabilir. Başkanlık divanı delegeler arasından veya bağlı bulunan konfederasyon yöneticileri yada üye sendikaların üye ve yöneticileri ile genel kurul delegelerinin 1/10’u tarafından diğer kişilerde aday gösterilebilir.

Genel kurul delegeler ile yapılıyorsa delegelerin, üyeler ile yapılıyorsa üyelerin, genel kurula katılmaları ve oy kullanmaları engellenemez.

Madde 16 – Sendika Olağanüstü Genel Kurulu:

            Sendika yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplanır. Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurullarda olduğu gibi ilan yoluyla ve delegelerin yazılı bildiriminin sendikaya intikalinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde toplantıya çağrılır.

            Delegeler, olağanüstü genel kurul taleplerinin yasal ve gerektirici sebeplerini açıkça belirtmek ve iddialarını kanıtlayan delil ve diğer belgelerini eklemek suretiyle şahsen veya münferiden yönetim kuruluna intikal ettirmeleri şarttır. Genel kurul çağrısı sendika yönetim kurulunca yapılır.

      Denetleme Kurulunun oybirliği, Yönetim Kururlu üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu veya delegelerin 1/3’ ünün yazılı talebi üzerine Olağanüstü Genel Kurul yapılır. İstem gününden itibaren 2 ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplanır. Çağrıyı Yönetim Kurulu yapar ve yalnız gündemdeki maddeleri görüşülür. Aynı durum Şubeler için de geçerlidir.

Madde 17 – Seçimde Uyulacak Esaslar:

            Genel kurulun zorunlu organları için yapılacak seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

            Seçim yapılacak genel kurul toplantıları en az 15 (onbeş) gün  önce genel kurula katılacak üye veya delege listeleri ile birlikte toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar iki nüsha olarak seçim kuruluna ve mahalli mülki amirliğe verilir. O yerde birden fazla seçim kurulu varsa görevli seçim kurulunu il seçim kurulu tespit eder. Toplantı tarihleri gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar  sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz – onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler yukarıdaki günlerden birisi içinde de tamamlanabilir

            Hakim, gerektiğinde ilgili belgeleri incelemek suretiyle varsa noksanlıkları tamamlattıktan sonra seçime katılacak üye veya delegeleri belirten listeleri ve belgeleri onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden yedi gün önce sendika veya şube binasında asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak olan itirazlar hakim tarafından incelenir. En geç  iki gün içinde karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hakim tarafından onaylanarak sendika veya sendika şubesine gönderilir.

            Hakim, seçim sandık kurulunu oluşturur. Seçim sandık kurulu, seçimleri kanun ve tüzük hükümlerine göre yürütmek, oyları tasnif etmekle görevlidir. Görevini, seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız sürdürür.

            Seçimlerde aday olanların isim listeleri düzenlenerek ayrı ayrı olmak üzere başkanlık divanınca seçim kurulu başkanlığına verilir. Divan başkanlığı, birden fazla liste varsa seçimlerden önce bunları birleştirerek bir oy pusulası haline getirir

            Listede adı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Delege nüfus hüviyet cüzdanı ve varsa delege kimlik kartı ile birlikte imza karşılığı oyunu kullanır. Oy pusulaları seçim kurulunca mühürlenecektir.

            Seçim sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Üç nüsha tanzim edilen tutanağın bir örneği divan başkanlığına sunulur, bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Bir örneği de diğer belgelerle birlikte seçim kurulu başkanlığına verilir.

            Seçimin tamamlanmasından itibaren seçim sonuçlarına iki gün içerisinde itiraz yapılabilir. İtirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır. İtiraz edilmemesi halinde hakim kesin sonuçları ilan eder, sendika veya sendika şubesine bildirir.

            Seçim kurulu başkanı ile seçim kurulu üyelerine, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun da belirtilen esaslara göre sendika veya sendika şubesi tarafından ücret ödenir.

            Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, memurlara karşı işlenmiş suçlar kapsamındadır.

            Hakim, yukarıda belirtilen hususlara aykırı olarak seçimin yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı bir uygulama görürse seçimlerin iptaline karar verir. Seçimlerin iki ila yedi gün arasında yenilenmesine karar verir ve sendika veya sendika şubesine bildirir. belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri yukarıdaki hükümlere uygun olarak yürütülür.

Madde 18 – Sendika Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

            Sendika genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 • Zorunlu organlarda görev yapacak yöneticileri seçmek,
 • Tüzük değişikliği yapmak,
 • Yönetim ve denetleme kurulunun raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma raporu ile bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Duran varlıkların satın alınması veya satılması hususunda sendika yönetim kuruluna yetki vermek,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki sendikalara veya üst kuruluşlarına üye olmaya yada üyelikten ayrılmaya karar vermek,
 • Aynı hizmet kolunda olmak şartıyla bir başka sendika ile birleşme veya katılmaya karar vermek,
 • Sendikanın fesih kararını vermek ve feshi halinde mal varlığının tasfiyesine ilişkin kararı neticeye bağlamak,
 • Sendikanın zorunlu organlarınca sendika üyeliğinden çıkarılması uygun görülen üyelerin, üyelikten çıkarılıp, çıkarılmamasına karar vermek,
 • Tüzükte yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,
 •  Sendika şubesi açma, Şubeleri birleştirme veya kapatma, sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konuları ile şubelerin kuruluş ve çalışma koşullarını belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki vermek. 
 • Konfederasyon genel kurulunda sendikayı temsil edecek delegeleri seçmek,
 • Mevzuatta veya tüzükte genel kurul tarafından yapılması belirtilen iş ve işlemlerle başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak,
 • Sendika adına yapılacak her türlü miting, eylem, ve etkinlik kararı almak, uygulamak veya alınan kararları uygulamadan kaldırmak için sendika yönetim kuruluna yetki vermek,
 • Üyelik ödentisinin miktar yada oranını belirlemek,
 • Sendika adına borç almaya, taahhütte bulunmaya, banka veya diğer üçüncü şahıslardan döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi almaya geri ödemeye, menkul veya gayrimenkul satın almaya veya kiralamaya, sendika demirbaşlarını terkine veya elden çıkartmaya karar vermek. Zorunlu organlar tarafından sendika genel kuruluna intikal ettirilen hususları karara bağlama hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
 • Sendika yönetim kurulu üyelerine ve aylıksız izinli sayılacak şube yöneticileri ile diğer görevlilere verilecek her türlü ücret, huzur hakkı ve gündeliklerini belirlemek,
 • 4688 sayılı Kamu görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 19’uncu maddesinin (g) ve (h) bentlerinde belirtilen hususlarda karar vermek.

Madde 19 – Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler:

            Sendika üyeliği kesinleşmiş tüzüğün 2’inci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu görevinde bulunanlar, sendika veya şubenin zorunlu organlarına seçilebilir.

            Sendika organlarında görevli iken emekli olanların görevi seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Madde 20 – Sendika Yönetim Kurulunun Oluşması:

Sendika Yönetim Kurulu, Genel Kurul delegeleri arasından seçilen 7 asil üyeden oluşur. Sendika Yönetim Kuruluna 7 de yedek üye seçilir. Sendika Yönetim Kuruluna seçilen 7 asil üye ilk toplantılarında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaparlar.

            Bu üyeliklere ait görevler sırasıyla;

 • Genel Başkan
 • Genel Sekreter
 • Genel Mali Sekreter
 • Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
 • Genel Eğitim Sekreteri
 • Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri
 • Genel Basın ve Sosyal İşler Sekreteri

Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelik seçimleri, genel kurula katılan delegeler tarafından ayrı ayrı gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre yapılır. Genel Kurul delege tam sayısının 1/5’i kadar delegenin teklifi ile sendika üyeleri de zorunlu organlara aday gösterilebilir.  Yönetim Kuruluna üyeliği sayısından fazla  aday olması durumunda en çok oy alan aday seçimi kazanır. Yönetim kurulunda boşalma olması durumunda, varsa yedek üye göreve davet edilir. Yedek üyenin bulunmadığı takdirde, açık sekreteryanın görevleri yönetim kurulunun belirleyeceği bir sekreterya tarafından vekaleten yürütülür.

            Yedek üyeler, davet edildikten sonra yönetim kurulunda görev alan üyelerin yarıdan  fazlasının ayrılması halinde, en geç bir ay içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

Madde 21 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

            Sendika yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır.

            Yönetim kurulu, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde kullanacakları yetkilerden müştereken sorumludur.

            Sendika yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

 • Konfederasyon ile birlikte sendika üyeleri adına kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyetteki diğer yardımları geliştirmek amacıyla toplu Sözleşmelere katılmak, toplu sözleşmelere taraf olmak,
 • Toplu sözleşme tutanağının uygulanmasını takip etmek,
 • Kamu görevlilerinin grev, toplu sözleşme, siyaset ve yönetime katılma hakkını elde etmelerine yönelik Anayasa’nın 51, 53, 54, 68 ve 128’inci maddelerinin değiştirilmesi için kamuoyu oluşturmak ve  TBMM  nezdinde girişimlerde bulunmak.
 • Konfederasyon ile birlikte oluşturulacak idari kurullara üyelerinin çalışma koşulları, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüşlerini bildirmek, toplu sözleşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek, kamu görevlileri ile ilgili toplanacak kurullara girecek üyeleri seçmek ve göndermek,
 • Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde tefsir etmek, tüzük tadil tekliflerini hazırlamak, genel kurula sunmak ve yapılan değişiklikleri ilgili kurumlara bildirmek,
 • Yasaların veya yasal mercilerin öngördüğü tüzük değişikliklerini yapmak ve ilgili mercilere bildirmek,
 • Genel kurul ve diğer zorunlu organların kararlarını uygulamak, bu kurulların görüş ve önerilerini değerlendirmek,
 • Genel kurulu toplantıya çağırmak.
 • Şubelerin olağanüstü genel kurullarının toplanmasına karar vermek,
 • Genel Merkez ve Şube yöneticilerinin aylıksız izinli sayılıp-sayılmayacaklarına karar vermek,
 • Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi süresi içinde genel kurul delegelerine intikal ettirmek,
 • Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak,
 • Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşa ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçme, yurt içinde veya dışında tertiplenecek etüt ve geziler ile diğer etkinliklere katılacakları tespit etmek,
 • Uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanacak kurullarda görev alacak üyeleri seçmek ve göndermek,
 • Sendika ve şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların diğer sendikal hizmetlerde görevlendirilecek üye veya delegelerin yol masrafları ile gündelikleri sendika tarafından ödenir.
 • Üyelerinin idare ile ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde, ilgili makam, merci ve yargı organları nezdinde dava açmak, açılan davalara taraf olmak ve bu amaçla hukuk danışmanlık büroları oluşturmak,
 • Üyelerinin çalışma hayatından, mevzuattan, sözleşmelerden, örf ve adetten doğan hakları ile ilgili yetkili şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, dava açmak, açılan davalarda müdahil olmak, ya da sulh olmak,
 • Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli büroları kurmak; bürolar için personel temin etmek ve personel atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma şartlarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalışan personel için sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak,
 • Sendika adına şubelerde yapılan sarf vesair harcamaları usul, kanun, tüzük ve yönetmelik uyarınca inceleyip karara bağlamak,
 • Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisler ile kütüphane ve basım işleri için gerekli tesisleri kurmak,
 • Gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanmak,
 • Sendikanın çalışması için gerekli her türlü yönetmelikleri hazırlamak, değiştirmek, yürürlüğe koymak veya yürürlükten kaldırmak,
 • Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
 • Şube yönetim kurullarının görüşü alınarak, işyeri temsilci seçimlerinin yapılmasını sağlamak, seçimlere yapılan itirazları süresi içinde sonuçlandırmak ve zorunlu organların raporlarını karara bağlamak,
 • Şube disiplin kurulunca verilen kararları gerektiğinde sendika disiplin kuruluna sevk etmek,
 • Genel kurul tarafından  oluşturulan istişare nitelikli organları toplantıya çağırmak, zorunlu organlar ve oluşturulan diğer organlar için uygun çalışma ofisi kurmak, organlarda görev alanların masraflarının karşılanmasına karar vermek,
 • Duran varlıkların satın alınması veya mevcut duran varlıkların satılması hususunda genel kuruldan alınan yetki uyarınca gerekli işlemleri yapmak, lüzumlu halinde satış işlemi için komisyon kurmak,
 • Satış ve terkinine  yönetim kurulunca karar verilen demirbaşlardan satışı mümkün olanlar için sendika yönetim kurulu üyelerinin birinin başkanlığında en az üç kişiden oluşturulacak komisyon başkanlığında mahalli bir gazetede onbeş gün önceden verilen bir ilanla satışa çıkarılır. Verilen gün ve saatte mahallinde hazır bulunan alıcılardan en uygun teklifi verene satış yapılır. Kullanılamaz hale gelen ve ekonomik değerini tamamen yitiren demirbaşlar komisyonun önerisi üzerine yönetim kurulu kararı ile hurdaya ayrılabilir,
 • Sendika ve şube yöneticileri ile personelin ve üyelerinin yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmelerine karar vermek,
 • Şubelerde aylıksız izinli olarak görev yapacak yöneticileri genel kurulun onayına sunmak,
 • Yasa ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 • Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak ve konfederasyon yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamak.
 • Sendika Genel Kurulundan yetki almak şartıyla Sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya kapatma; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma
 • Sendika Genel Kurulundan yetki almak şartıyla Sendika adına yapılacak her türlü miting, eylem, ve etkinlik kararı almak, uygulamak veya alınan kararları uygulamadan kaldırmak,
 • Sendika Genel Kurulundan yetki almak şartıyla sendika adına borç almaya, taahhütte bulunmaya, banka veya diğer üçüncü şahıslardan döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi almaya geri ödemeye, menkul veya gayrimenkul satın almaya veya kiralamaya, sendika demirbaşlarını terkine veya elden çıkartmaya karar vermek. Zorunlu organlar tarafından sendika genel kuruluna intikal ettirilen hususları karara bağlama.

Madde 22 – Sendika Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları:

            Sendika yönetim kurulu, genel başkanın başkanlığında en az onbeş günde bir toplanır. Genel başkanın yokluğunda toplantıya genel sekreter başkanlık eder. Yönetim kurulu üyelerinden birinin daveti halinde yönetim kurulu üyeleri olağanüstüde toplanabilir.

            Yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylamanın gizli ve açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Yönetim kurulunun toplantılarında, alınacak kararlarda kullanılan oyların eşitliği halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

            Sendika yönetim kurulu, genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar.

            Ayrılmalar sebebiyle yönetim kurulu üyeliğine davet edilen yedek üyeler davet edildikten sonra yönetim kurulunda görev alan üyelerin yarısından fazlasının ayrılması halinde altmış gün içerisinde genel kurul toplantıya çağrılır. Çağrının süresi içinde yapılmaması durumunda üyelerden birinin başvurması üzerine görevli mahkeme, genel kurulu altmış gün içerisinde toplamak üzere 3 (üç) üyeyi görevlendirir.

Madde 23 – Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Genel başkan, yönetim kurulunun başkanıdır.
 • Yurt içi ve yurt dışında sendikayı temsil eder.
 • Genel kurul tarafından oluşturulan istişare nitelikli organlara gerektiğinde başkanlık eder.
 • Şubeler dahil her türlü çalışmaları denetime ve tetkike yetkilidir.
 • Sendika adına basın kuruluşlarına beyanat vermeye yetkilidir. Gerektiğinde bu yetkisini yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları ile paylaşabilir.
 • Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya  mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir. Dava açar ve bu nedenle açılan davalarda sendika adına taraf olur. Gerektiğinde bu yetkisini genel hukuk ve toplu sözleşme sekreterine devredebilir.
 • Yönetim kurulunun kararlaştırdığı diğer konularda dava açmaya, açılmış davaları takip etmeye ve müdahil sıfatıyla katılmaya, sulh olmaya, davadan vazgeçmeye ve bu tür davalar için vekil tayin etmeye yetkilidir.
 • Yazışmaları ve muhasebe evrakını ilgili sekreterya ile birlikte imza eder.
 • Denetleme kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına sunar.
 • Sendika yayın organına sahiplik eder.
 • Konfederasyon yönetim kurulunca alınacak kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlar.
 • Hizmet kolu ile ilgili sorunları, Ekonomik ve Sosyal Konseye götürülmesi için konfederasyona görüş bildirir. Gerekli görüldüğü hallerde yetkilerinin bir bölümünü yönetim kurulu üyelerine devredebilir

Madde 24 – Genel Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanlık görevine vekalet etmek.
 • Sendika bünyesinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık etmek.
 • Sendikanın her türlü yazışmalarını takip etmek.
 • Sendikanın ilkeleri doğrultusunda çalışmalarda bulunmak.
 • Yönetim kurulunun almış olduğu kararların uygulanıp uygulanmadığını takip etmek.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 41. maddesi (e) bendine göre hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen defterlerin yönetmelik hükümlerine göre tasdikini sağlamak.
 • Sendika ile ilgili bilgi ve belgeleri arşivlemek
 • Sendika bünyesinde istihdam edilen personeli yönetim kurulu kararı doğrultusunda izlemek ve denetlemek.
 • Sendika yönetim kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve kurula getirmek.
 • Yönetim kurulu ve genel başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek

Madde 25 – Genel Mali Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Sendikanın mali ve muhasebe işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek ve dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlamak.
 • Aylık tanzim edeceği gelir-gider tablosu mizanları takip eden ayın onbeşine kadar yönetim kuruluna sunmak.
 • Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektirdiği gibi yürütülmesini sağlamak, günlük kasa bakiyesini tespit etmek, muhasebe tekniğine uygun olarak günlük kasa hareketleri özet raporunu yönetim kuruluna sunmak, vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek.
 • Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda; sendikanın taşınmaz mal ve araçlarını sigorta ettirmek, sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak.
 • Tahsil, tediye, mahsup vesair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları başkanla birlikte imza etmek.
 • Genel kurul kararı uyarınca, sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim kuruluna tekliflerde bulunmak.
 • Şube avanslarını zamanında göndermek ve harcamaların takibini ve denetimini yapmak.
 • Sendika hesaplarını iç ve dış denetime hazır bulundurmak.
 • Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile demirbaş eşya kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak, vergi, resim ve harçlarını yatırmak.
 • Genel kurulda müzakere edilecek  bilanço ve tahmini bütçeleri yönetim kuruluna sunmak.
 • Sendika gelirlerini, yönetim kurulunca belirlenecek bankalarda değerlendirmek.
 • Zorunlu giderler için sendika kasasında bulundurulacak nakit mevcudu, 15’inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net bir aylık tutarının 3 (Üç) katından fazla bulundurmamak.
 • Kamu Görevlileri Sendikaları  ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca hesap ve bütçe devresine ait bilanço ve hesapları ile çalışma ve denetleme raporların ait olduğu dönemi izleyen 3 (üç) ay içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve konfederasyona göndermek.
 • Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 19’uncu maddesi (g) ve (h) bentleri uyarınca alınan kararları uygulamak, muhasebe ve mali işler ile ilgili yönetmeliği hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.
 • Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için yönetim kuruluna tekliflerde bulunmak,
 • Sendika yönetim kurulu üyelerinin mal bildirimini noterden tasdik ettirmek, gerektiğinde denetçilere ve ilgili mercilere zimmet karşılığı teslim etmek,
 • Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika yöneticilerinin sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
 • Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 26 – Genel Teşkilatlandırma Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak,
 • Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri takip etmek, üyelik arşivini düzenlemek, bu işle ilgili görevleri yürütmek, üye envanterlerini çıkartmak ve üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt fişinin bir nüshasını Kamu İşverenine göndermek,
 • Şubelerin faaliyet alanlarını düzenlemek amacıyla yeni şubeler açılması konularında yönetim kuruluna bilgi sunmak. Kapatılması ve birleştirilmesi gereken şubeler ile ilgili incelemelerde bulunmak ve bu konuda genel kurul kararı alınabilmesi için sendika yönetim kuruluna rapor hazırlamak.
 • Şubelerin delege seçimlerinin ve genel kurullarını zamanında gerektiği gibi yapılmasını takip etmek ve sağlamak.
 • Sendikanın hizmet kolu içerisinde bulunan gerekli örgütlenmeyi gerçekleştirmek
 • Sendika temsilcilerinin seçimi konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
 • Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 27 – Genel Eğitim Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Eğitim programları hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.
 • Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programının uygulanmasını sağlamak.
 • Eğitim çalışmalarının planlanmasında ve yürütülmesinde sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap, bülten, afiş, ve sair yayınlar yoluyla üyelerin eğitilmesini temin etmek.
 • Üyelerin sosyal ve kültürel bilgilerini arttıracak etkinlikleri planlamak, programlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.
 • Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer, toplantı ve bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
 • Eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak bütçeye gerekli ödeneğin tahsis edilmesi hususunda öneride bulunmak.
 • Sendikal çalışmaları ilgilendiren her türlü mevzuatla ilgili bilgi , belge ve yayınları toplamak, düzenlemek ve değişiklikleri takip etmek.
 • Ülkemizdeki  diğer sivil toplum örgütleri ile temasa geçmek, platform, grup ve birlik gibi baskı gruplarının oluşturulmasına katkı sağlamak.
 • Yurtiçi ve Yurtdışında organize edilen sendikal amaçlı toplantılara katılacak temsilcileri  tespit etmek ve yönetim kuruluna sunmak.
 • Sorumluluk alanına giren konularda şubelerden gelen görüşleri değerlendirip yönetim kurulunun onayına sunmak.
 • Bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.
 • Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 28 – Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme  Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Kamu görevlileri ile ilgili yapılacak toplu sözleşmeye ilişkin bilgi ve belgeleri toplamak, hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
 • Toplu sözleşme tutanağındaki konuların uygulanmasını takip etmek.
 • Kurum ve yüksek idari kurullara ve konfederasyona katılacak üyelerin tespitine ilişkin önerileri yönetim kuruluna sunmak.
 • Toplu sözleşme tutanağında belirtilen mevzuat değişiklerini takip etmek ve yönetim kuruluna bilgi sunmak.
 • Tüzük ve yönetmeliklerdeki hukuka aykırı unsurları tespit etmek ve hazırlanan raporu yönetim kuruluna sunmak.
 • Mevzuattaki gelişmeleri incelemek ve yönetim kuruluna sunmak.
 • Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçları ile ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak, ve Kamu İşvereni ile ortak çalışmalar yapmak.
 • Hizmet kolunun sorunları ile ilgili üyelerden gelen şikayetleri ve aksaklıkları tespit etmek ve yönetim kuruluna sunmak.
 • Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla temas kurmak ve sonuçları yönetim kuruluna sunmak.
 • Amaçlarına uyan kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, dostluk grubu teşekkül ettirmek ve yönetim kuruluna bilgi sunmak.
 • Ülkemizdeki sendikal hakları, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün  normlarına ulaşması için araştırmalar yapmak, ve yönetim kuruluna bilgi sunmak,
 • Üyelerin her türlü sosyal hak ve menfaatlerinin korunmasını ve gelişimini sağlayacak mevzuat çalışmalarında bulunmak ve bunları ilgili ve yetkili mercilere iletmek ve yönetim kuruluna bilgi vermek.
 • Üyelerin idare ile ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde; her düzeydeki yönetim ve yargı organları önünde haklarını aramak için, dava açılmasını, açılan davalara taraf olma konularını koordine etmek, çeşitli illerde açılacak hukuk danışmanlık bürolarının koordinasyonunu sağlamak ve yönetim kuruluna aylık bilgi sağlamak.
 • Bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.
 • Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek

Madde 29 – Genel Basın ve Sosyal İşler Sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları

 • Üyelerin ve diğer kamu görevlilerinin örgütlenme bilincini geliştirmek maksadıyla kitap, broşür, dergi, bülten, afiş, bildiri ve benzeri yayınları hazırlamak ve dağıtmak, bu hususta toplantılar düzenlemek.
 • Sağlık evi, kütüphane, kreş ve benzeri sosyal tesislerin kurulması için çalışmalar yapmak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.
 • Her türlü basın-yayın organlarını takip ederek, sendikal faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç ve benzeri bilgi ve dökümanları belirli bir sistem dahilinde derleyerek yönetim kurulunun bilgisine sunmak.
 • Sendikanın basın-yayın organları ile ilişkilerini takip etmek.
 • Genel başkanın bilgisi dahilinde basın-yayın organlarına verilecek demeç ve basın bildirisini hazırlamak ve hazırlatmak.
 • Sendika adına haber bülteni, dergi, broşür, gazete ve benzeri süreli yayın organı neşretmek için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, sendika mensuplarının daha iyi tanışma ve kaynaşmalarının temini için eğlence, piknik, kermes, sergi ve benzeri sosyal etkinlikleri düzenlemek için çalışmalarda bulunmak.
 • Sendika adına; ziyaret, kutlama, taziye, tebrik ve benzeri sosyal ilişkileri düzenlemek
 • Sendikanın zorunlu organlarında alınan kararlar doğrultusunda, üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amaçlı amatör spor etkinlikleri düzenlemek, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıklarının kurulması ile ilgili yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
 • Sendikanın zorunlu organlarında alınan kararlar doğrultusunda, yangın, su baskını, deprem, gibi afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesislerinin kurulabilmesi için yönetim kuruluna bilgi sunmak.
 • Bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.
 • Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek

Madde 30 – Sendika Denetleme Kurulu:

            Sendika denetleme kurulu, sendika genel kurulu delegeleri tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

            Sendika denetleme kurulu üyeleri, yapacakları ilk toplantıda, kendi aralarından bir başkan, bir raportör ve üç üye seçerek göreve başlar.

            Sendika denetleme kurulu, kurul başkanının başkanlığında en az üç ayda bir sendika genel merkezinde salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır.

            Sendika denetleme kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde, denetleme kurulu başkanı en çok oy alan yedek üyeyi sırasıyla göreve çağırır.

            Denetimlerde sendikaya ait evrak veya defterler sendika merkezinden dışarıya çıkarılamaz.

            Sendika denetleme kurulu sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimini yapar, ara raporunu sendika başkanlığına verir. Dönem sonu raporunu genel kurula sunar.

            Sendika denetleme kurulu, yönetim kurulu faaliyetlerinin kararlarına uygun olup olmadığını denetler. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

            Sendika denetleme kurulu, yönetim kurulunun daveti üzerine şubelerde gerekli denetimleri de yapabilir. Gerekli görülürse şube yönetim kuruluna bildirilmek suretiyle şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

            Sendika tüzüğünde belirtilen diğer denetim görevlerini yapar.

            Denetim kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sonucunda sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu yönetim kurulu başkanlığına bir raporla bildirir. lüzum gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiil yada fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini ister. Yönetim kurulunun, bu isteği kabul etmemesi halinde denetleme kurulu genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yargı mercilerine de başvurabilir.

            Görevden bu yolla el çektirilenlerin genel kurulca sendikadaki görevlerine iade veya ihracına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin, görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir.

            Sendikaca ihracına karar verilenler hakkında ayrıca yargıya da başvurulabilir.

Madde 31 – Sendika Disiplin Kurulu:

            Sendika disiplin kurulu, sendika genel kurulu delegeleri tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

            Sendika disiplin kurulu üyeleri, yapacakları ilk toplantıda, kendi aralarında bir başkan, bir raportör ve üç üye seçerek göreve başlar.

            Sendika disiplin kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde, disiplin kurulu başkanı  en çok oy alan yedek üyeyi sırasıyla göreve çağırır.

Sendika disiplin kurulu, yönetim kurulunun kararları ve çağrısı üzerine kurul başkanının başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. Disiplin kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Disiplin kurulu ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra, gereğinin yapılması için kararını sendika başkanlığına sunar.

Sendika disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika ve şube yöneticileri hakkında soruşturma yaparak uyarı, kınama ve geçici olarak görevden el çektirme cezalarından birini sendika başkanlığına önerir. Ancak ihraç gerektiren suçlar hakkındaki görüşlerini bir raporla sendika başkanlığına sunar.

Şube disiplin kurulu tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce incelenmesi istenen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucunu, gereğinin yapılması için sendika şubesi başkanlığına gönderir.

Sendika disiplin kurulu, şube disiplin kurulu tarafından sendikadan ihraç istemlerine ilişkin hazırlanan raporları inceler, görüşü ile birlikte yönetim kuruluna sunar.

Madde 32 – Başkanlar Kurulunun Oluşması, Görev ve Yetkileri:

            Başkanlar kurulu, şube başkanları ile sendika yönetim kurulundan oluşur. Kurula, genel başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.

            Kurul, sendika yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanabilir.

            Bu amaçla;

 • Başkanlar kurulu, şubelerin lokal sorunları ve bu sorunlar ile ilgili çözüm arayışında bulunur.
 • Kurulların idari ve mali çalışmaları hakkında bilgi alır ve tavsiyelerde bulunur.
 • Çalışma hayatını ilgilendiren yasa ve mevzuatın uygulanmasına ilişkin eksikliklerle, hazırlık aşamasında olan yasa ve yönetmelik taslakları üzerinde müzakerelerde bulunur.
 • Sendikanın genel stratejisine ilişkin görüş alışverişinde bulunur.
 • Şubeler arası ilişkiler hakkında önerilerde bulunur.
 • Toplu sözleşme tutanağındaki konuların uygulanması hakkındaki görüşlerini bildirir.
 • Kurum İdari kurullarında, izlenecek yöntem hakkında değerlendirmelerde bulunur.
 • Tüzük maddelerinin tefsirini yaparak, sendika yönetim kuruluna görüş bildirir.

Madde 33 – Sendika Şubelerinin Kuruluş Esasları:

Sendika şubeleri, 4688 sayılı yasanın 18’inci maddesi gereğince sendika yönetim kurulu kararı ve en az 400 (Dörtyüz) üye ile kurulur.

            Sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet koluna dahil olan işyerlerinde çalışan 400 (Dörtyüz) üye arasından şube kurucusu olmak isteyenlerden üçer adet nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmühaberi ve kamu görevlisi olduğuna dair belge ile şubeyi ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimlikleri kuruluş dilekçelerine eklenir ve sendika yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulu, şubenin faaliyet alanını da  belirterek şube açılmasına karar verir. Belirtilecek faaliyet alanı birden fazla il ve/veya ilçeyi kapsayabilir. Gerektiğinde şubelerin faaliyet alanları yönetim kurulunca yeniden düzenlenebilir

            Şube kurulmasına ilişkin karar, sendika yönetim kurulunca bir ay içerisinde sendika merkezinin ve şube açılan mahallin mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Bu bildirime kuruculardan alınan gerekli belgelerin birer sureti de eklenir.

Madde 34 – Sendika Şubesinin Zorunlu Organları:

Sendika şubesinin zorunlu organları şunlardır;

 • Şube genel kurulu,
 • Şube yönetim kurulu,
 • Şube denetleme kurulu,
 • Şube disiplin kurulu,

İstişare organları;

 • İl temsilcileri, baş temsilciler  ve işyeri temsilcileri kurulu.

Madde 35 – Şube Genel Kurulunun Oluşması:

            Şube genel kurulu, şubenin en yetkili organıdır.

            Şube genel kurulları;

 • Üye sayısı 500 ile 2000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 100 delege ile şube yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden,
 • Üye sayısı 2001 ile 4000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 125 delege ile şube yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden,
 • Üye sayısı 4001 ile 6000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 150 delege ile şube yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden,
 • Üye sayısı 6001 ile 8000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 175 delege ile şube yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden,
 • Üye sayısı 8001 den fazla ise üyeler arasından seçilecek 200 delege ile şube yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden, oluşur.

            Şube genel kurul delegeleri şubenin faaliyet alanına giren işyerlerinden tüzüğe bağlı olarak düzenlenecek delege seçimine ilişkin çıkarılacak yönetmelik esaslarına göre serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır.

Madde 36 – Şube Olağan Genel Kurulunun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları:

            Şube olağan genel kurulları, sendikanın bağlı olduğu üst kuruluşun genel kurul tarihi de dikkate alınarak, sendika genel kurulundan iki ay önce tamamlanacak şekilde şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır. Şube, genel kurul kararını ulusal veya mahalli bir gazete aracılığı ile duyurur. Ayrıca, mülki amirliğe ve seçim kuruluna en az 15 (onbeş) gün önce bildirir.

            Şube genel kurulu toplantısında çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yerde en çok 15 (onbeş) gün içerisinde yeniden toplanır. Yer değişikliği olması halinde delegelere mülki amirliğe ve seçim kuruluna bildirilir.

            Bu maddede yer almayan hususlarda, tüzüğün 15’inci maddesinde öngörülen toplantı esas ve usulleri ile ilgili hükümler uygulanır.

Madde 37 – Şube Olağanüstü Genel Kurulları:

            Şube yönetim kurulu ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü haller ile şube genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteğine istinaden şube genel kurulu olağanüstü toplanır. Bu sistemde, toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile bildirilir.

            Olağanüstü genel kurula çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır. Şube yönetim kurulundaki boşalmalar halinde, gerekli işlemler sendika yönetim kurulunca yapılır.

            Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez.

Madde 38 – Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

            Şube genel kurulunun görev ve yetkileri;

 • Organları seçmek,
 • Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,
 • Sendika genel kuruluna, delege seçmek,
 • Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek,
 • Aylıksız izinli (profesyonel) sayılacak şube yönetici yada yöneticilerini belirleyip sendika genel kuruluna sunmak.

Şube genel kurulları mali konuları müzakere ve ibra edemez.

Madde 39 – Şube Yönetim Kurulu:

Şube yönetim kurulu üyeleri, genel kurul delegeleri tarafından gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre seçilen 7 (yedi) asil, 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Ancak, genel kurul delege tam sayısının 1/5’inin önerisi ile üyelerde zorunlu organlara ve üst kurul delegeliğine aday gösterilebilir. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında başkan, sekreter, mali sekreter, teşkilatlandırma sekreteri, eğitim sekreteri, hukuk sekreteri ve basın ve sosyal ilişkiler sekreteri olmak üzere görev bölümü yapar.

Yönetim kurulunda boşalma olması durumunda sırasıyla yedek üye göreve davet edilir.

Yedek üyeler davet edildikten sonra şube yönetim kurulu üyelerinden dört sekreteryanın boşalması halinde en geç bir ay  içerisinde şube olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

Şube başkanının çeşitli nedenlerle görevinden ayrı kaldığı zamanlarda şube başkanlığına şube sekreteri vekalet eder.

Şubelerde, aylıksız izinli sayılan yöneticiler, tüzükteki görev dağılımı sırasına göre belirlenir. Ancak, aylıksız izinli olarak görev yapacak yöneticinin bu hakkı kullanmaktan feragat etmesi halinde tüzükteki hiyerarşik sıraya göre aylıklı izinli sayılacak yönetici belirlenerek, sendika genel kurulunun tasvibine sunulur.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu sözleşme Kanunu’nun 18’inci  maddesi gereğince sendika şubelerinde;

 • 400 ile   3000 üyesi olan sendika şubesinde 1 yönetim kurulu üyesi
 • 3001 ile   5000 üyesi olan sendika şubesinde 2 yönetim kurulu üyesi
 • 5001 ile   7500 üyesi olan sendika şubesinde 3 yönetim kurulu üyesi
 • 7501 ile 10000 üyesi olan sendika şubesinde 4 yönetim kurulu üyesi
 • 10001ve daha fazla üyesi olan sendika şubesinde 5 yönetim kurulu üyesi, sendika genel kurul kararı ile aylıksız izinli sayılır.

Aylıksız izinli sayılan sendika yöneticilerinin bu sürelere ilişkin emekli kesenekleri ve karşılıkları her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına gönderilir ve emeklilik hizmetinde değerlendirilir.

Şube yönetim kurulunun çalışma esasları, toplantı ve karar nisabı ile üyeliklerin boşalması hususlarında tüzüğün sendika yönetim kurulunun çalışma esaslarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Madde 40 – Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

            Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri;

 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, harcamaları usulüne uygun yapmak ve karara bağlamak. Harcamalara ilişkin yönetim kurulu kararlarının onaylı birer örneği ile birlikte belgelerin aslını incelemek ve gereği yapılmak üzere harcama belgelerini müteakip ayın 15’ine kadar sendika genel merkezine göndermek.
 • Şube yönetim kurulu, üyelerine, yöneticilerine veya diğer kişi ve kuruluşlara borç para veremez.
 • Şube genel kurulunu toplantıya çağırmak, şube genel kurulunun gündemini ve gerekli raporları hazırlamak.
 • Şube faaliyet alanına giren il ve ilçelerdeki özel ve tüzel kuruluşlara karşı şubeyi temsil etmek.
 • Şubenin personel, demirbaş, hizmet binası kiralama, lokal işletme ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak için sendika yönetim kurulundan izin almak.
 • Şube faaliyet alanı içinde doğan ihtilafların çözümü için çaba göstermek.
 • Sendika üyeliği için başvuru belgesini 5 (beş) gün içinde sendika genel merkezine göndermek.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Toplu sözleşme Kanunu’nun 25’inci maddesi uyarınca sendika aidatlarının kesilip sendika genel merkez hesabına gönderilmesini temin etmek. Üye kesinti listelerinin onaylı bir örneğini sendika genel merkezine göndermek.
 • Üyelerinin, her türlü müracaatlarını incelemek, ilgili mercilerle temas kurarak sonuçlandırmaya çalışmak ve gerektiğinde sendika genel merkezine intikal ettirmek.
 • Kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendikanın, işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkili olduğu, işyerindeki kamu görevlisi sayısının 200’e kadar ise bir, 201-600 arasında ise en çok iki, 601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok dört, 2000’den fazla ise en çok beş işyeri sendika temsilcisi seçilebileceği. Temsilciler arasında yapılacak baş temsilci seçimini tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yapılmasını sağlamak.
 • İşyeri temsilci odası ile duyuru panolarının temini için girişimlerde bulunmak.
 • Üyelerinin genel ve yerel sorunları ile çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların yılda 2 kez toplanacak olan kurum idari kurullarında ele alınması için sendika yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
 • Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genel kurul, sendika ve şube yönetim kurullarınca alınan karar ve talimatlara aykırı hareket eden veya  sendika, şube ve konfederasyon yöneticilerini küçültücü mahiyette fiil ve isnatlarda bulunan üyeleri, fiillerinin ağırlık derecelerine göre şube disiplin kuruluna sevk etmek veya sendika disiplin kurulunca cezalandırılması için sendika yönetim kuruluna teklifte bulunmak.
 • Sendikanın zorunlu organları ile şube genel kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

Madde 41 – Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları:

            Şube yönetim kurulu en az 15 (onbeş) günde bir defa toplanır. Şube başkanı veya bir yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstüde toplanabilir.

            Yönetim kurulu salt çoğunlukta toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylamanın gizli ve açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

            Yönetim kurulu üyelerinden her hangi birinin mazeretsiz olarak üst üste 3 yönetim kurulu toplantısına katılmadığı takdirde, yönetim kurulu üyesinin durumu sendika yönetim kuruluna bir yazı ile bildirilir. Sendika yönetim kurulu konuyu sendika disiplin kuruluna intikal ettirir.

Madde 42 – Şube Başkanının Görev ve Yetkileri:

 • Şubeyi şube başkanı temsil eder. Şube başkanı, şube yönetim kuruluna ve kurulacak komisyonlara başkanlık eder.
 • Şube başkanı, her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir.
 • Yazışmaları ve muhasebe evrakını ilgili sekreterya ile birlikte imza eder.
 • Şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır. Şube denetleme kurullarınca verilen raporların ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmesini sağlar. Yasalara, sendikanın prensiplerine aykırı olmamak üzere kamu görevlileri ve ülke sorunları hakkında basın kuruluşlarına demeç verebilir.

Madde 43 – Şube Sekreterinin Görev ve Yetkileri:

 • Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda, başkanın görev ve yetkilerini kullanır.
 • Yazışmalardan, bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin arşivlenmesinden sorumludur.
 • Şube bürolarının işleyişinden sorumludur.
 • Görüşülmesi gereken gündem konularını diğer yönetim kurulu üyeleriyle istişare ederek, en az 15 (onbeş) günde bir defa hazırlayacağı gündemi ve gündemdeki konularla ilgili karar, tasarı ve teklifleri yönetim kuruluna sunar.
 • Şubede istihdam edilen personeli izler ve denetler.
 • Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Madde 44 – Şube Mali Sekreterinin Görev ve Yetkileri:

 • Şubenin  mali konularındaki bütün işlemlerini kanun ve tüzük hükümleri ile sendikanın yetkili organlarının talimatları doğrultusunda yürütür.
 • Haftada bir defa kasa mutabakatını sağlar ve ilk yönetim kurulu toplantısına sunar.
 • Şubenin zorunlu giderleri için şube kasasında bulundurulacak nakit para mevcudu 15’inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının üç katından fazla bulundurmaz.
 • Şubenin, Vergi, Sigorta ve diğer işlemlerini takip eder.
 • Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.,

Madde 45 – Şube Teşkilatlandırma Sekreterinin Görev ve Yetkileri:

 • Şubenin sendikal faaliyet sahası içerisinde bulunan işyerinde gerekli örgütlenmeyi sağlar.
 • Şube sınırları içerisinde örgütlenme ile ilgili genel merkez kararlarını hayata geçirir.
 • Şubeye bağlı işyeri temsilcileri ile baş temsilcilerin faaliyetlerini izler ve yönetim kuruluna bilgi sunar
 • Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Madde 46 – Şube Eğitim Sekreterinin Görev ve Yetkileri:

 • Üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapar bu amaçla bildiri, bülten ve broşür çıkarabilir.
 • Eğitim çalışmaları konusunda genel eğitim sekreteri ile işbirliği içerisinde çalışır.
 • Sendikal çalışmalara ilişkin her türlü mevzuat, bilgi, belge ve yayınları toplar, düzenler ve değişiklikleri takip eder.
 • Üyelerin mevzuata ilişkin genel ve yerel sorunlarını şube yönetim kuruluna sunar.
 • Yılda iki kez  yapılacak olan kurum idari kurulları için bilgi ve dökümanları hazırlar.
 • Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Madde 47 – Şube Hukuk Sekreterinin Görev ve Yetkileri:

 • Kamu görevlileri ile ilgili yapılan ve yapılacak olan toplu sözleşmelere ilişkin bilgi, belge ve dökümanları toplar, toplu sözleşmelere esas olacak bu bilgileri yönetim kurulunun bilgisine sunarak genel merkeze iletilmesini sağlar.
 • Toplu sözleşme tutanağında yer alan konuların uygulanmasını, şube bazında takip eder.
 • Kurum ve yüksek idari kurullarda görüşülmesi ve ele alınması gerekli konulara ilişkin önerileri yönetim kurulu marifetiyle genel merkeze aktarılmasını sağlar.
 • Toplu sözleşme tutanağında belirtilen mevzuat değişikliklerini takip eder ve üyelere bildirir.
 • Tüzük ve yönetmeliklerdeki hususların işleyişlerinin takip ederek yönetim kurulu ve üyeleri bilgilendirir.
 • Verimlilik araştırmaları yapar, sonuçları ile ilgili raporlar düzenleyerek yönetim kuruluna önerilerde bulunur ve şube bazında kamu işvereni temsilcisi ile ortak çalışmalar yapar.
 • Hizmet Kolunun Sorunları ile ilgili üyelerden gelen şikayetleri ve aksaklıkları tespit eder ve yönetim kuruluna sunar.
 • Üyelerin her türlü sosyal hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesini sağlayacak mevzuat çalışmalarında bulunur ve bunları ilgili ve yetkili mercilere iletir ve yönetim kuruluna bilgi verir.
 • Üyelerin idare ile ihtilaflarında ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde; her düzeydeki yönetim ve yargı organları önünde haklarını aramak için dava açılmasını, açılan davalara taraf olma konularını şube bazında koordine eder. Hukuk danışmanlık bürolarıyla üyelerin irtibatını sağlar ve yönetim kuruluna aylık bilgi sunar.
 • Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Madde 48 – Şube Basın ve Sosyal İlişkiler Sekreterinin Görev ve Yetkileri:

 • Her türlü basın-yayın organlarını takip ederek sendikal faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç ve benzeri bilgi ve dökümanları belirli bir sistem dahilinde derleyerek yönetim kurulunun bilgisine sunar.
 • Yerel, görsel ve yazılı basınla şubenin irtibat ve ilişkilerini sağlar.
 • Yasalara  ve sendikanın prensiplerine aykırı olmamak üzere kamu görevlileri ve ülke sorunları hakkında şube başkanının vereceği açıklama ve demeçler için ön hazırlık yapar.
 • Sendika mensupları ile diğer kişi ve kurumlar nezdinde ziyaret, kutlama, taziye, tebrik ve benzeri sosyal etkinlikleri şube adına tanzim eder.
 • Genel merkezin onayını alarak ve yönetim kurulunun kararıyla yapılması düşünülen etkinliklerin ön hazırlığını yapar ve planlar.
 • Üyelerin maddi ve manevi  menfaatlerini korumak adına çalışmalar yapar.
 • Sendikal çalışmalara ilişkin genel merkez ziyaretleri, eylem, miting ve diğer etkinlikleri planlar.
 • Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Madde 49 – Şube Denetleme Kurulu:

Denetleme kurulu, şube genel kurulu delegeleri tarafından gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre seçilen 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

            Asil üyeler, kendi aralarından bir başkan, bir raportör ve bir üye seçerek göreve başlar.

            Denetleme kurulu toplantılarını en az altı ayda bir şube merkezinde yapar. Denetleme kurulu, salt çoğunluklar toplanır ve  kararlarını oy çokluğuyla alır.

            Üyeliklerde boşalma olması halinde, kurul başkanı  sıradaki yedek üyeyi göreve çağırır.

            Denetleme kurulu, yönetim kurulu faaliyetlerinin yetkili organ kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını denetler.

            Denetimlerde; şubeye ait evrak veya defterler şube merkezinden dışarıya çıkarılamaz.

            Denetleme kurulu, sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar, hazırladığı raporların bir nüshasını bilgi için yönetim kuruluna, aslını ise gereği yapılmak üzere genel merkeze önerileri ile birlikte sunar. Dönem sonu raporunu da hazırlayarak şube genel kuruluna sunar.

Madde 50 – Şube Disiplin Kurulu:

Disiplin kurulu, şube genel kurulu delegeleri tarafından gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre seçilen 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

            Asil üyeler, kendi aralarından bir başkan, bir raportör ve bir üye seçerek göreve başlar.

            Disiplin kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır.

            Disiplin kurulu tüzüğün amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında yönetim kurulunun daveti üzerine soruşturma yapar. Uyarı ve kınama cezası ile bazı hallerde üç aya kadar geçici yada ihraç cezası önerebilir. Önerilerine ilişkin disiplin kurulu raporunu şube yönetim kuruluna sunar, şube yönetim kurulu disiplin kurulunun geçici ihraç kararı önerisini gerekçeleri de dikkate alarak uygulayıp uygulamakta serbesttir. Disiplin kurulunun kesin ihraç ceza önerisi, genel kurula sunulmak üzere şube yönetim kurulunca, sendika genel merkezine gönderilir.

            Yönetici veya üyelere savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Verilen her cezaya ilgilinin itiraz hakkı vardır.

Madde 51 – İl temsilcileri, İlçe Temsilcileri, Sendika İşyeri Temsilcileri ve İşyeri Sendika Temsilcileri Kurulu.

              İl Temsilcileri, İlçe Temsilcileri, İşyeri Sendika Temsilcileri, Sendika İşyeri Temsilcileri, şubelerin faaliyet alanına işyerlerinde tüzük hükümleri doğrultusunda çıkarılacak Seçim Yönetmeliğine göre belirlenir. Şube yönetim kurulunun çağrısı üzeri en az 3 (üç) ayda bir toplanabilir.

                Sendikanın faaliyet gösterdiği işyerlerinde koordinasyon görevini yürütmek üzere Sendika İşyeri Temsilcisi seçebilir.

                4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 30’uncu maddesi hükümleri gereğince yapılacak tespit neticesinde işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika olunması halinde işyerinde görev yapan kamu görevlisi sayısı 200 e kadar olması halinde 1 (bir), 201-600 arasında ise en çok 2 (iki), 601-1000 arasında ise en çok 3 (üç), 1001-2000 arasında ise en çok 4 (dört), 2000’den fazla ise en çok 5 (Beş) İşyeri Sendika Temsilcisi seçilebilir.

            İl ve ilçelerde sendikayı temsil etmek ve tüzük hükümlerine göre sendikal faaliyetlerde bulunmak üzere il ve ilçe temsilciliği ihdas edilebilir. İl ve ilçe temsilcisi  genel merkez yönetim kurulu tarafından belirlenerek görevlendirilir. İlçe Temsilcileri, İşyeri Sendika Temsilcileri ve Sendika İşyeri Temsilcileri ile Baştemsilciler il temsilcilerine karşı, İl Temsilcileri ise varsa Şubeye ve Sendika Genel Merkezine karşı sorumludur. 

            Birden fazla temsilcinin bulunduğu işyerlerindeki temsilciler arasından birisi, şube yönetim kurulunun yer, gün ve saatini bildirir yazısı üzerine yapılacak toplantıda baştemsilci olarak seçilir. Oyların eşitliği halinde, seçim üçüncü tura kadar sürdürülebilir, eşitliğin bozulmaması halinde baştemsilci kura ile belirlenir.

            İşyeri Sendika Temsilcileri ile Sendika İşyeri Temsilcileri işyerlerinde üyelerin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek, üye ve sendika  ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla tüzük hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürür. İl temsilcisi, baş temsilci ve temsilcilere idare tarafından yasa uyarınca gerekli kolaylıklar sağlanır.             Ayrıca, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda örgütlenme çalışmaları yapılması ve sendika organları ile üyeler ve hedef kitle arasında iletişim sağlanması, işyeri temsilcilerin secimi, faaliyet alanı, kuruluşu, çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları sendika yönetim kurulu tarafından hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 52 – Sendikanın Gelirleri:

 • Üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri,
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre yapılabilecek faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 • Bağış ve yardımlar,
 • Mal varlığı gelirleri, Mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışından elde edilecek gelirler.
 • Faiz ve diğer gelirler

tüm gelirler sendika genel merkez hesabında toplanır.

tüm gelirler sendika genel merkez hesabında toplanır.

Madde 53 – Üyelik Ödentisi:

Sendikaya üye olmak için üye formunu imzalayan kamu görevlisi aynı zamanda aylık ödenti tutarını da ödemekle yükümlüdür.  Aylık ödenti tutarı, kamu görevlisinin kadro ya da  pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan Damga Vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının %0.5 (Binde beş)’idir.   Bu mükellefiyet üyeliğin kabulü ile yürürlüğe girer.  Binde beş oranındaki üyelik ödentisi hiçbir şekilde 15’inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet  memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birini geçemez.

Üye ödenti kesintileri genel merkez hesabında toplanır, aidatlar, sendika yönetim kurulunca belirlenecek bankalara yatırılır.

Madde 54 – Sendika Giderleri

Sendika genel kurulunda kabul edilen bütçe, çerçevesinde harcama yapmaya genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.

            Sendikanın gelirleri 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu sözleşme Kanunu’na aykırı biçimde kullanılamaz.

            Sendika gelirlerinin en az %10’unu (Yüzde on) üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanılır.

            Sendika, Üye ve yöneticileri ile çalıştırdığı personel dahil hiç kimseye borç para veremez.

            Vergi Usul Kanununa göre Demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme, demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem görmez.

            Mali konulara ilişken genelgeler doğrultusunda yapılmayan harcamalar dikkate alınmaz.

Madde 55 – Bütçenin Düzenlenmesi:

            Bütçe, sendika yönetim kurulunca hazırlanır. Genel kurul onayı ile kesinleşir. Bütçe, her takvim yılı ayrı ayrı olmak üzere sendika ve şube harcamaları ayrıntılı bir şekilde üç yıllık dönem için hazırlanır.

            Bütçede;

 • Sendikanın gelirleri ve kaynakları,
 • Giderleri ve sarf giderleri,
 • Sendikadaki aylıksız izinli sayılan yöneticilere verilecek aylık, sosyal yardımlar ile yolluk gündelik ve ödenekler,
 • Sendika ve şubelerde çalışan personele verilecek ücret ve sosyal yardımlar ile yönetim kurulunca görevlendirilecek kişi ve kuruluşlara verilecek her türlü danışmanlık ve huzur hakkına ilişkin ödenekler, yolluk ve gündelikler,
 • Sendikanın dönen ve duran varlıkları ayrı ayrı belirtilir.

Madde 56 – Sendikaca Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar:

            Sendika aşağıda yazılı defterleri, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.

 • Üye kayıt defteri ile üye başvuru ve çekilme bildirim formları,
 • Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu karar defteri.
 • Gelen ve giden evrak kayıt defteri ile zimmet defteri,
 • Gelen ve giden evrak dosyaları,
 • Aidat, yevmiye, envanter ve defter-i kebir,
 • Gelir makbuzları ile bunlara ait zimmet kayıt defteri ve harcama belgeleri ve bunların saklandığı dosyalar.

Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterlerde tutabilir.

Yukarıda yazılı defterler, her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirilir.

Şubeler ise (b), (c), (d), fıkralarındaki kayıtları tutmak zorundadır.

Sendika, defter ve belgelerini ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 10 yıl süre ile saklamak zorundadır. Şubeler, mali harcamalarını sendika yönetim kurulunca çıkarılacak yönetmelik esasları doğrultusunda avans hesabı sistemiyle yaparlar.

Madde 57 – Mal Bildirimi:

            Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticileri göreve seçildikten sonra üç ay içerisinde kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocukların 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca doldurulacak mal varlığı bildirimini notere tasdik ettirmek zorundadırlar. Mal bildirimine ilişkin belgeler sendika ve sendika şubesi yönetim kurulu karar defterine yazılır. Bu sayfa deneticiler tarafından imza edilir. Mal varlığında değişiklik olması halinde mal bildirimi yasal süresi içerisinde yenilenir.

            Yukarıda belirtilen hususlar göreve getirilen yedek üyeler içinde geçerlidir.

            Bu zorunluluğa uymayan sendika ve şube yöneticilerinin görevleri otuz gün sonra biter.

            Tekrar seçilen yöneticiler yeniden mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.

            Mal bildirimi açıklanamaz ancak yargı mercileri ile denetleme ve inceleme yetkisine sahip makam ve mercilerin talepleri halinde tutanakla verilir.

Madde 58 – Yasaklar

Sendika;

 • Anayasa’da  belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerine  aykırı eylemlerde bulunamaz.
 • Siyasi partilerden ve kamu makamlarından maddi yardım kabul edemez ve maddi yardımda bulunamaz.
 • Siyasi partilerin kuruluşu içinde yer alamaz, siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamaz.
 • Ticaretle uğraşamaz.

Madde 59 – Görevlendirileceklerin Aylık, Tazminat ve Sosyal Hakları:

 • Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticilerine verilecek aylık, sosyal yardım ve her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler genel kurul tarafından tespit edilir.
 • Sendika Hizmetlerinde görevlendirileceklerin yolluk ve gündelikler, yol, yemek ve konaklama giderlerini vasati ölçülerde karşılayacak biçimde yönetim kurulunca tespit edilir.
 • Sendika ve şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların diğer sendikal hizmetlerde görevlendirilecek üye veya delegelerin yol masrafları ile gündelikleri sendika tarafından ödenir.
 • Sendika ve şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile diğer sosyal haklarını tespite sendika yönetim kurulu yetkilidir.
 • Sendika, yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, yıllık izin ve diğer sosyal hakları yönetim kurulunca çıkartılacak bir yönetmelik ile düzenlenir.
 • Aylıksız izinli sayılan sendika yöneticileri yılda 30 iş günü ücretli izin hakkına sahiptir. Yıllık izinler, yılı içinde kullanılabileceği gibi ertesi yılda kullanılabilir, ikinci yılın sonunda kullanılmayan izin daha sonra kullanılamaz.
 • Aylıksız izinli sayılan sendika yöneticilerine aylıklarını aşmamak üzere yılda 2 (iki) defa ek ödeme yapılabilir. Yönetim kurulu, bu ödemeleri iki ayrı dilimde yapabileceği gibi ikisini birlikte de yapabilir. Ödeme tarihleri yönetim kurulunca belirlenir.
 • Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticilerinden yeniden seçilmeyenlere bir aylık maaşı sendikaca ödenir.
 • Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticilerinin ölümü halinde varislerine, maluliyet halinde kendisine aylıksız izinli çalışılan her yıl için 1 (bir) aylık maaşının brüt tutarı oranında tazminat ödenir. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir.
 • Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üye veya personelin görevleri sırasında uğradıkları kaza sonrasında ölümleri halinde mirasçılarına, aylık ücretlerinin 10 (on) katını aşmamak üzere tazminat verilebilir. Maluliyet halinde ise yukarıdaki oran en fazla %50 (yüzde elli) arttırılmak suretiyle esasları yönetim kurulunca belirlenerek ödenir. ,
 • Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticilerinin hasta olduklarına dair sağlık kuruluşlarından aldıkları raporları sendikaya ibraz etmeleri halinde ücretleri kendilerine ödenir.
 • Sendika ve şube personellerinin hasta ve raporlu oldukları süre için SGK’dan aldıkları geçici iş görmezlik raporunu sendika veya şubeye ibraz etmeleri halinde bu süreye ait ücreti kendilerine ödenir.
 • Sendika ve şubelerinde çalıştırılan uzman ve diğer personelin kıdem tazminatları sendikaca ödenir.

Madde 60 – Yurt Dışına Gönderilme:

            Sendika tarafından yetkili olarak üyesi bulunduğu uluslararası bir kuruluşa veya başka bir sendikal görevle yurt dışına gönderilen yönetici, uzman ve temsilcilerinin ücret ve yollukları 60. Maddenin (b) bendindeki hükümler çerçevesinde yönetim kurulunca belirlenir ve sendika tarafından karşılanır.

Madde 61 – Tüzük Değişikliği:

            Sendika tüzüğünde yapılacak değişiklikler sendika genel kuruluna katılma hakkı bulunan üye veya delegelerin salt çoğunluğuyla yapılır..

            Tüzükte yapılan değişiklikler sendikanın üst kuruluşuna ve yetkili makamlara gönderilir.

Madde 62 – Fesih ve Tasfiye:

            Sendikanın fesih ve tasfiyesine olağan veya olağanüstü genel kurul yetkilidir. Fesih kararı sendika genel kuruluna katılma hakkı bulunan üye veya delegelerin salt çoğunluğuyla alınır.  

              Sendikanın feshi halinde para ve mal varlığı bu kanuna göre kurulmuş aynı nitelikteki bir kuruluşa veya genel kurulun tasvibi ile varsa üye olunan konfederasyona, yada genel kurulun tasvibi ile hazineye devredilir.

Madde 63 – Adli Takibata Uğrama:

            Sendika ve şube yöneticilerinin sendikal faaliyetler nedeniyle adli takibata uğraması veya bu suçtan mahkum edilmesi halinde ilgiliye, sendika yönetim kurulunca gerekli adli yardım sağlanır.

Madde 64 – Yetkilendirme:

            Sendikanın taşra teşkilatlarında, ilke olarak seçimle görevlendirmeler esas olmakla birlikte; kuruluş aşamasında seçimle yapılma imkanı bulunmayan durumlarda sendika merkez yönetim kurulunca doğrudan görevlendirmeler yapılabilir. Bu durumdaki görevlilere sendika yönetim kurulunca yetki belgesi verilir.

Madde 65 – Şubelerin Yetki Alanları:

            Şube yetki alanları sendika yönetim kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 66 – Yönetmelikler ve Genelgeler:

            Sendika tüzüğünde belirtilen yönetmelikler ile tüzükte oluşabilecek belirsizlikleri gidermek amacıyla genelge yayınlamaya yönetim kurulu yetkilidir.

Madde 67 – Sendika Kurucuları:

            Sendika, aşağıda/ekte adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, mesleği ve adresi belirtilen kurucu üyeler tarafından kurulmuştur.

Madde 68 – Yürürlük:

            Bu tüzük hükümleri 25/09/2021  tarihinde yürürlüğe girer.

            Tüzüğe uygun hazırlanacak yönetmelikler iki ay içerisinde yürürlüğe girer.

Madde 69 – Yürütme:

            Bu tüzük hükümlerini Sendika yönetim kurulu yürütür.